ขอขอบพระคุณ คณะเกษตรอ.สิรินธร ที่เลือกใช้บริการ ท่องเที่ยวลาวใต้ 2วัน 1คืน ตั้งแต่วันที่ 29-30/12/62